mapa serwisu

Biuro Ubezbieczeniowe BROKER Waldemar Sulich

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie przytaczamy najczęściej zadawane nam pytania.

Jeśli mają państwo jakiekolwiek inne wątpliwości, prosimy o kontakt.
Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień.

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem między podmiotem, który chce się ubezpieczyć, a towarzystwem ubezpieczeniowym.
Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz klienta, doradzając mu w kwestiach związanych z ubezpieczeniem. Pośrednicząc między klientem, a towarzystwem ubezpieczeniowym negocjuje jak najlepsze warunki ubezpieczenia dla klienta. powrót

Z jakimi towarzystwami współpracuje Biuro Ubezpieczeniowe BROKER?

Biuro Ubezpieczeniowe BROKER Waldemar Sulich współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działającymi na terenie całej Polski. Są to między innymi: PZU, Warta, Allianz, AIG, Ergo-Hestia, Inter Risk, Compensa, Generali, AVIVA, Inter Polska oraz UNIQA. powrót

Jakie są koszty usług brokerskich?

Usługi brokerskie pozostają dla klienta bezpłatne. Broker ubezpieczeniowy pobiera kurtaż brokerski od towarzystw ubezpieczeniowych, nie zaś od klienta. powrót

Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe to inaczej ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenia te służą do zabezpieczenia składników Państwa majątku w przypadku ich utraty na skutek uszkodzeń, bądź zniszczenia.
Ubezpieczenia majątkowe mogą dotyczyć wszystkich elementów majątku. W tym wszelkich rodzajów zabudowań (domy, mieszkania, magazyny, wraz z ich wyposażeniem), towarów, przedmiotów wartościowych (dzieł sztuki, bżuterii) oraz wszelkich innych, posiadanych przez Państwa, dóbr materialnych. powrót

Co to jest ubezpieczenie All Risk?

Ubezpieczenie All Risk chroni mienie osoby ubezpieczanej od szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych.
Ubezpieczenie All Risk jest ubezpieczeniem, które obejmuje wszystkie ryzyka, poza tymi, które zostają wymienione jako wyłączone z ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia All Risk z reguły ustalany jest limit odpowiedzialności dla rabunku, wandalizmu oraz kradzieży
z włamaniem. powrót

Co to jest ubezpieczenie od kradzieży?

Ubezpieczenie od kradzieży chroni Państwa mienie od szkód zaistniałych w wyniku kradzieży z włamaniem, lub też rabunku. W tym ich utraty, zniszczenia, bądź uszkodzenia. powrót

Co to jest ubezpieczenie od ognia?

Ubezpieczenie od ognia obejmuje swoim zakresem ochronę Państwa majątku w przypadku szkód, powstałych w skutek pożaru. powrót

Co to jest ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczanej firmy, bądź osoby. Przedmiotem tego rodzaju ubezpieczenia są szkody, wyrządzone przez osobę ubezpieczoną w wyniku prowadzonej przez nią działaności gospodarczej, bądź posiadanego mienia.
Mogą być to zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobie trzeciej. powrót

Co to jest obowiązkowe ubezpieczenie rolne (OC i od zdarzeń losowych)?

W skład obowiązkowych ubezpieczeń rolnych wchodzą:
OC rolnika - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, które obejmuje szkody wyrządzone w związku z działalnością gospodarczą - rolniczą, przez właściciela gospodarstwa rolnego, osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie, bądź jego pracowników.
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - Ubezpieczenie zabudowań, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. powrót

Co to jest ubezpieczenie finansowe (gwarancji finansowej)?

Ubezpieczenie finansowe, tzw. gwarancja ubezpieczeniowa, zabezpiecza zobowiązania podmiotów gospodarczych.
Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty beneficjentowi odszkodowania, gdy wnioskodawca gwarancji nie wywiąże się ze swych zobowiązań względem beneficjenta. Ubezpieczenia finansowe służą przede wszystkim zabezpieczeniu Państwa firmy w procesie inwestycji w przypadku określonego umową gwarancyjną zdarzenia losowego. powrót

Co to jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypaków, inaczej ubezpieczenie NNW zbezpiecza osobę ubezpieczaną w przypadku poniesienia przez nią uszczerbku na zdrowiu.
Zdarzenie, które wywołało wypadek, w zależności od umowy ubezpieczeniowej może mieć miejsce zarówno w domu jak i w pracy. Ubezpieczenie NNW pokrywa koszty rehabilitacji
i leczenia, oraz zapewnia otrzymanie środków pieniężnych, ograniczonych wskutek długotrwałej niezdolności do podjęcia pracy. powrót

Co to jest ubezpieczenie OC i AC komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego właściciela pojazdu mechanicznego. W zakres tego ubezpieczenia wchodzą wszystkie szkody, które wynikły z ruchu pojazdu. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty spowodowanych przez Państwo szkód.

Ubezpieczenie komunikacyjne AC jest natomiast ubezpieczeniem nieobligatoryjnym. Ten rodzaj ubezpieczenia pokryje koszty naprawy samochodu po spowodowanym przez ubezpieczanego wypadku. powrót

Co to jest ubezpieczenie od zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych jest to ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia niepewne, w wyniku których następuje zniszczenie mienia. Do takich zdarzeń zalicza się między innymi:
pożary, opady, wyładowania atmosferyczne, powodzie i zalania. powrót

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie zapewnia rodzinie osoby ubezpieczanej wypłatę odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczaniego.

Istnieje również możliwość ubezpieczenia się na dożycie. Ubezpieczenie to jest swego rodzaju lokatą, na którą osoba ubezpieczająca się na dożycie wpłaca pieniądze. powrót

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje zwrot kosztów leczenia do kwoty określonej w wykazie świadczeń. powrót